top of page

Ayres Sensorisk Integrations

Dr. A. Jean Ayres, PhD, OTR, FAOTA, arbetsterapeut och psykolog, var den första kliniska forskaren inom arbetsterapi som:

 • Definerade konsekvenserna av sensorisk process på inlärning, emotioner och beteende;

 • Utvecklade och standardiserade evaluerings instrument som gav en övergripande förståelse om sensorisk integration, funktion och dysfunktion;

 • Skapade behandlings principer för sensoriska integrations problem för att förbättra funktion och aktivitetsdeltagande;

 • • Utvecklade en grundlig modell för forskning för att studera och förbättra kunskapen om sensorisk integrationsfunktion och dysfunktion;

 • • Utvecklade och artikulerade en teoretiskt modell som inkluderar dessa begrepp, principer och tekniker (Ayres, 1972).

 

Dr. Ayres började på 60-talet att systematiskt utforska hur hjärnan bearbetar sensorisk information så att den kan användas för inlärning, emotioner och beteende. Hon skapade en teori om sensorisk integration vilken i dag används inom arbetsterapi praktiken och appliceras inom pediatrik, förskola och grundskola. Denna metod kallas Ayres Sensory Integration®. Ayres Sensory Integration ® Registered Trademark Ayres Sensory Integration ®, inkluderar teorin, evaluering, mönster av sensorisk integration och praxis dysfunktion. Ayres Sensory Integration ® inkluderar också behandlingsbegrepp, principer och tekniker som artikulerades av Dr. Ayres och appliceras av terapeuter som tränats i denna metod runt om i världen. En sammanställning av Ayres Sensory Integration ®, huvudbegrepp är presenterade här på SIGNs website med målsättningen att skydda och främja Dr. Ayres arbete och särskilja mellan denna metod och andra metoder som använder liknande terminologi och tekniker. Ayres Sensory Integration ®, är ett registrerat handels namn och kan endast användas i de tillämpningar som reflekterar följande distinktioner.

 

Sensorisk Integrations Teori

Den sensoriska integrations teorin påstår att sensorisk integration är en neurobiologisk process som organiserar sinnesintryck från kroppen och miljön. Dessa processer möjliggör effektiv interaktion mellan kropp och miljö. De spatiala och temporala aspekterna av informationen från de olika sensoriska modaliteterna är tolkade, associerade och förenade. ”Sensorisk integration är en informations process... Praxis och perception är båda slutprodukter av sensorisk integration... Praxis förmåga innefattar att veta vad man ska göra och hur man ska gör det. Praxis skicklighet är grunden till en meningsfull aktivitet” (Ayres, 1986 p.9).

 

Effektiviteten av transaktionen mellan organismen-miljön för att främja människans utveckling är delvis beroende av nervsystemets plasticitet. Hjärnan och speciellt den unga hjärnan är naturligt formbar; strukturen och funktionen blir mer oförändelig med åren. Denna formbara kapacitet möjliggör person-miljö interaktion för att främja och öka neurointegrationens effektivitet. En brist i individens förmåga att engagera sig effektivt i denna transaktion under kritiska perioder hindrar optimal hjärnutveckling och följaktligen den övergripande förmågan. Tidig identification och behandling kan öka individens möjligheter till normal utveckling (Ayres, 1986 p.10). ”I huvudsak, säger teorin att en skadad sensorisk integration orsakar vissa inlärningssvårigheter. En ökad sensorisk integrations förmåga kan förbättra akademisk inlärning för barn som har problem inom detta område. Förmågan att organisera sensorisk information för användning, kan förbättras genom att kontrollera input av den sensoriska informationen till aktiva hjärnmekanismer... Den sensoriska integrations processen resulterar i perception och andra typer av syntes av sensorisk data som gör det möjligt för människan att samspela effektivt med miljön. Att perceptionssvårigheter bidrar till tidiga inlärningassvårigheter är tämligen väl etablerat” (Ayres, 1972, p. 1). ”Det är en preliminär teori som förutsätts att ständigt bli modifierad, based på forskning och klinisk kunskap” (Ayres, 1986, p. 9,).

 

Evaluering av Sensorisk Integrations Dysfunktion

Ayres utvecklade 17 standardiserade test och många icke standardiserade observationsprotokoll som bidragit till identifieringen och förståelsen för en mångfald av mönster av sensorisk integrations dysfunktion. Ayres orginal test, the Southern California Sensory Integration Test (SCSIT) blev omarbetat och vidareutvecklat. Det publicerades 1986 under namnet the Sensory Integration and Praxis Test (SIPT). Hennes forskning som påbörjades 1962 identifierade faktorer som hade hög korrelation med varandra som till exempel taktil diskrimination och praxis. Dessa mönster återkom konsekvent om och om igen genom faktor och klusteranalyser (se Parham och Mailloux för sammanfattning). Dessa mönster var återigen bekräftade i faktor och klusteranalys av en 10 000 n data insamling genomförd av Mulligan (1998). Det vanligaste mönstren av sensorisk integrations dysfunktion är: visuell perceptions deficit; visuell motorisk deficit; visuell konstruktion och praxis deficit (visuodyspraxia); taktil diskriminations deficit; vestibulär process deficit; proprioceptisk process deficit och dålig kropps uppfattning; bilateral integration och sekvens deficit inklusive dålig postural kontroll (bilateral integration och sekvens); somatosensorisk baserad dypraxi (somatodyspraxia), språkbaserad dyspraxia (dyspraxia under verbal instruktion), sensorisk känslighet speciellt taktil överkänslighet och gravitations osäkerhet. Mönster av sensorisk integrations dysfunktioner innefattar koordinationrubbning, fin- och grov motorisk försening, balans- och praxissvårigheter är ofta inkluderade i den diagnostiska kategorin kallad koordinationsstörning (Developmental Coordination Disorder). Mönster av sensorisk integrations dysfunktioner innefattar ovanliga reaktioner till sensorisk information som över-, under- eller oregelbundna reaktioner. Dessa kan utgöra reglerationsstörning och sensorisk processtörning (Regulatory Disorder or Sensory Processing Disorder). I praktisk verksamhet anses SIPT vara den gyllene standarden för att evaluera sensorisk integration dysfunktion. Den är utvecklad för skolbarn som inte har svåra motoriska skador eller psykisk ohälsa. Instrumentet är normbaserat från 4 års ålder upp till 8 år och 11 månader. Det kan i speciella situationer också användas för barn som är över 9 år . Det är ofta använt för autistiska barn som har hög funktionsförmåga och barn med Aspergers syndrom. För barn som inte kan evalueras med SIPT måste andra metoder och evaluerings instrument användas för att insamla information. Dessutom används kliniska observations metoder för att evaluera neuromotoriska funktioner (Blanche, 2002) och sensorisk modulations förmåga (Parham & Ecker, 2007; Miller-Kuhaneck, Henry & Glennon 2007; Dunn, 1999).

 

Behandlings Principer Baserade på Sensorisk Integrations Teori

2002 samlades arbetsterapeuter från olika delar av USA för att identifiera och definiera grund principerna för sensorisk integrations behandling som den används klinisk inom arbetsterapi. Syftet med detta fidelity projekt var ursprungligen ett behov av ett instrument för att validera forskningsmetoder rapporterade inom ”sensorisk integrations” forskning (Parham et.al, 2007). Följande principer anses absolut nödvändiga för att utföra sensorisk integrations behandling (Parham et. al., in preparation):

 

 • Kvalificerad arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped;

 • Behandlingsplan som är familjecentrerad: baserad på en grundlig evaluering, tolkning baserad på sensorisk integrations dysfunktions mönster, samarbete med huvudpersoner i individens vardag och en överenstämmelse med etiska och professionella normer inom verksamheten

 • Trygg och säker miljö som inkluderar utrustning som kan ge vestibulär, proprioceptiv och taktil sensorisk stimulering och möjligheter till praxis

 • Aktiviteter med rika sensoriska möjligheter speciellt de som ger vestibulär, taktil och proprioceptiv sensorisk stimulering och möjligheter till att integrera denna information med andra sinnesintryck såsom visuella och auditiva

 • Aktiviteter som främjar reglering av affekt, vakenhet och uppmärksamhet som grund för aktiv inlärning

 • Aktiviteter som främjar optimal postural kontroll, munmotorik, ögonmotorik, och vidmakthållande av bilateral muskelkontroll under påverkan av gravitationskraften i stillastående och i rörelse

 • Aktiviteter som främjar praxis såsom organisation av aktiviteter och individen i relation till tid och rymd

 • Behandlings strategier som ger “den exakt rätta utmaningen”

 • Möjligheter att utveckla adapterade reaktioner till en förändrad och alltmer komplex miljö. Somato-motoriska adapterade reaktioner framhävs i Ayres Sensory Integration ® behandlings principer. Dessa reaktioner innebär att individen kan adaptera kroppen, röra sig och ha en interaktion med andra människor och föremål i en tre-dimentionell rymd

 • Inre motivation och drivkraft för att vilja delta i glädjande aktiviteter, med andra ord lek

 • Terapeuten skapar en atmosfär av förtroende och respekt genom tankefullt återhållsamma interaktioner med barnet. Det betyder att aktiviteterna är förhandlingsbara, inte förutbestämmda och terapeuten är ansvarig för att förändra aktiviteten, interaktionen och miljön baserad på barnets reaktioner

 • Aktiviteterna är i sig själva givande. Therapeuten försäkrar sig om att barnet är framgångsrikt i varje aktivitet som han/hon engagerar sig i och detta sker genom att förändra aktiviten för att möta barnets behov.

Över 80 studier har publicerats som försökt bevisa effektiviteten av sensoriska integrations metoder. Många av dessa har metodiska problem. De flesta rapporterar inte fidelity och de som gör det har inte tillräckligt följt fidelity principerna som definerar Ayres Sensory Integration®. Den nuvarande applikationen av Ayres Sensory Integration® är baserad på evidence från noggrant designade studier som följer de avsedda fidelity principerna. Denna applikation är också baserad på omfattande relaterad forskning inom neurobiologisk psykologi. Det är viktigt att påpeka är att det finns ett klart behov av fortsatt forskning.

 

Pågående Utveckling av Praktisk Tillämpning inom Sensorisk Integration

"Om jag har varit produktiv så är det delvis för att jag har haft förmånen att ha kontakt med de som har mod såväl som förmågan att tänka självständigt och okonventionellt. Det har inte varit lätt för vård professionerna att föreställa sig människans beteende som ett uttryck av hjärnan, och de fortsätter att brottas med detta. Nervmekanismens betydelse för motorisk utveckling är nu en väletablerad kunskap; det nuvarande området som är både kontroversiellt och under utveckling är användandet av neurologisk kunskap för att förstå och förbättra kognitiva funktioner som inlärnings svårigheter; nästa steg kan möjligen vara en mer fruktbar attack på emotionella och beteende svårigheter.” (Jean Ayres Ph.D, 1974, p. Xi). Ett behov av fortsatt forskning och utveckling av denna teori är väldigt viktig på grund av att många barn och familjer lever med dessa svårigheter. Möjligheten att förbättra livskvaliten nu och i framtiden genom användandet av dessa principer kräver ytterligare ansträngningar. Forskare, akademiker och kliniskt verksamma kommer att fortsätta förbättra och utveckla Ayres Sensory Integration® teorin och dess anpassning till klinisk verksamhet genom förnyelse och förbättring i kunskap och vetenskap. ”Den förändring som skett i tänkandet från tidiga dokument till senare dokument påminner oss om att större tanke förändringar kommer att ske i framtiden, speciellt med tanke på den snabbt växande forskningen inom området neurobiologi ( A. Jean Ayres, 1974, p. Xii) Och så fortsätter det....

Sammanställt av:

Susanne Smith Roley M.S., OTR/L, FAOTA

Zoe Mailloux M.A., OTR/L, FAOTA

Brian Erwin

Översättare: Ann-Christin Hyatt, M.S., OTR/L och Evelyn Andersson, Ph.D., OTR/L.

bottom of page